آثار عکاسی گروهی نمایشگاهی

چاپ

سال 1394 » همایش ملی پایداری خانواده وتعالی جامعهسال 1394 » همایش ملی پایداری خانواده وتعالی جامعه (14)
سال 1394 » 1-بانوی بهارسال 1394 » 1-بانوی بهار (43)
سال 1394 » 2-محفل انسسال 1394 » 2-محفل انس (19)
سال 1394 » مراسم جشن استقبال جدید الورود 1394سال 1394 » مراسم جشن استقبال جدید الورود 1394 (19)
سال 1394 » مراسم جشن استقبال جدید الورود 1394سال 1394 » مراسم جشن استقبال جدید الورود 1394 (22)
سال 1394 » جشنواره میل وقلابسال 1394 » جشنواره میل وقلاب (16)
سال 1394 » جشن دانش اموختگی سال 1394سال 1394 » جشن دانش اموختگی سال 1394 (55)
سال 1394 » تلالو فجرسال 1394 » تلالو فجر (19)
1395 » 1395جشن بهار در بهار1395 » 1395جشن بهار در بهار (17)
منتخب آثار دانشگاهیان » عکس » عکاسی گروهی نمایشگاهی » نمایشگاه هزار توی رویا وحقیقتمنتخب آثار دانشگاهیان » عکس » عکاسی گروهی نمایشگاهی » نمایشگاه هزار توی رویا وحقیقت (29)