دل نوشته ها

چاپ

 

فریبا اردستانی رستمی دانشجوی مقطع کارشناسی  رشته تربیت بدنى

دل نوشته:

خدایا...

در کدامین کوچه قدم می زنم که گام هایم بی خیال از ناهمواری های مسیر استوار گام برمی دارند و بدون ترس زمین خوردن میدوند  و در خیالم سیمای زیبای چه کسی نقش بسته است که دیگراکنون، تنها زن زیبای زندگی ام را، که یک عمر چشمانش در گرداب خیالم غرق شده بود را حتی نمی بینم ...

دلم در این کوچه به خاطرات چه کسی می تپد که اکنون شتابان برای تکرار آن خاطرات از مامن آرامشش می گریزد و به سویش میدود.

خدایا مرا چه شده است که این گونه دیوانه اش شده ام و   دیگر اصرار مادر مریضم نمی تواند مرا در خانه نگه دارد و حتی در شب مهتابی ستاره ام سراغ او را می گیرد  ....