بازدید از انستیتو پاستور ایران برگزار شد.

چهارشنبه 06 دی 1396 ساعت 09:40
چاپ

بازدید از انستیتو پاستور توسط انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی معاونت فرهنگی و اجتماعی با همراهی استاد دکترعلی محمدی ازاساتید دانشکده علوم زیستی در روز یکشنبه سوم دی ماه 1396 انجام شد. طی این بازدید که از ساعت 10 صبح الی 12 ظهر طول انجامید، دانشجویان ازبخش های دارویی و واکسن، محلول سازی و بخش میکروبی این پژوهشکده دیدن کرده و اطلاعات مفیدی کسب کردند.