بازدید از پزشکی قانونی

چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت 09:52
چاپ

انجمن علمی دانشجویی حقوق  معاونت فرهنگی و اجتماعی ترتیبی اتخاذ نمود تا دانشجویان این رشته در  تاریخ 28/9/ 96 از ساعت 8 الی 12  از ساختمان پزشکی قانونی بازدید به عمل اورند.