جلسه شورای نظارت و ارزیابی

يكشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 13:41
چاپ

جلسه شورای نظارت و ارزیابی با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی خانم دکتر گلیجانی مقدم ،اعضای مرکز ارزیابی وپایش عملکرد، معاون مدیر پشتیبانی خانم اژدری و کارشناس فرهنگی خانم زرقلمی در روز یک شنبه 15 بهمن 1396 در اتاق معاون فرهنگی و اجتماعی یرگزار گردید. در این جلسه ابتدا خانم دکتر مداحی به ارائه گزارشی پیرامون نکات و شاخص های ارزیابی پرداخت و سپس مستندات قابل ارائه معاونت فرهنگی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

alt     alt