روزمکاتب ادبی

شنبه 02 دی 1396 ساعت 09:46
چاپ

انجمن علمی دانشجویی زبان انگلیسی معاونت فرهنگی با همکاری دکتر محمدی و دکتر احمدی  از اساتید دانشگاه الزهرا(س)، ویژه برنامه "روز مکاتب ادبی" را در روز سه شنبه مورخ ۲۸ آذرماه ۹۶ داخل و خارج از محوطه ی دانشکده ی ادبیات دانشگاه الزهرا(س) برگزار نمودند. هدف از برگزاری برنامه های متنوع با این موضوع، آشنایی بهتر ...

و عمیق تر دانشجویان با مکاتب ادبی و نمودهای آن در قالب های مختلف بود. این ویژه برنامه از ساعت 9:30 صبح روز سه شنبه تا ساعت ۱۴ در تالار حافظ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا(س) ادامه داشت. همچنین اجرای زنده ی نمایش سهراب و رستم و پخش فیلم آن با استقبال گرم و پرشور دانشجویان و اساتید دانشکده مواجه شد.