نشست بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا

شنبه 13 آبان 1396 ساعت 13:44
چاپ

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) نشستی را باموضع بررسی "ابعادحقوقی فاجعه منا"  در تاریخ چهارشنبه ۲۶مهرماه 1396 با حضور اساتید حقوق و همچنین خانواده ی شهدای منا برگزارکرد. دراین همایش ...

آقای استاد مومنی راد عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران به تبیین ابعادحقوقی این مساله درسطح بین الملل پرداختندهمچنین خانم دکتر مظفری عضوهیات علمی گروه حقوق دانشگاه الزهرا(س)به بررسی اقدامات ومسایل حقوقی درجهت احقاق حق بازماندگان فاجعه مناپرداختند

آقای دکتر روح افزا به عنوان خانواده ی یکی ازشهدای این حادثه دربخشی ازبرنامه سخنرانی نمود و در پایان از خانواده های شهدای منا و حوادث مکه قدردانی شد که خانواده شهید رکن آبادی نیز از میهمانان ویژه ی این برنامه بودند در قسمت هایی از برنامه سخنانی را ایراد فرمودند.