کارگاه "مقاله نویسی" انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی برگزار شد.

يكشنبه 10 دی 1396 ساعت 13:00
چاپ

انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی معاونت فرهنگی و اجتماعی  کارگاه "مقاله نویسی" را با تدریس خانم الهه حسینی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا(س) در روز چهارشنبه 29 آذر ماه 1396 از ساعت 10 الی 12 در آزمایشگاه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار نمود.در ابتدای کارگاه ...

 به بیان اهداف نگارش علمی پرداخته شد و اهمیت مقالات علمی برای دانشجویان مشخص و سپس انواع مقالات، ویژگی های مقالات و اجزای مقالات علمی معرفی و جزء به جزء شرح داده شد و نکات کلی نگارش و بازنگری در مقالات علمی بررسی گردید.در پایان لیستی از نشریات و مجله های علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و همچنین پایگاه های اطلاعاتی فارسی و بین المللی برای دانشجویان معرفی گردید. محور های این کارگاه عبارت بود از: