بازدید علمی از شرکت داروپخش

دوشنبه 13 آذر 1396 ساعت 09:13
چاپ

انجمن علمی دانشجویی شیمی معاونت فرهنگی و ا جتماعی ترتیبی اتخاذ نموده است تا دانشجویان این رشته بتوانند از شرکت داروپخش بازدید نمایند. این برنامه در روز سه شنبه 21 آذر 1396 از ساعت 9 الی 13 برای 35 نفر برگزار خواهد شد.