بازدید علمی از شرکت سایپا

دوشنبه 13 آذر 1396 ساعت 09:15
چاپ

 انجمن علمی دانشجویی شیمی معاونت فرهنگی و اجتماعی  ترتیبی اتخاذ نموده است که دانشجویان این رشته بتوانند از شرکت سایپا بازدید نمایند. این برنامه در روز یک شنبه 26 آذر از ساعت 9 الی 13 برای 35 نفر اجرا خواهد شد.