تئاتر کبوتری ناگهان با موضوع زنان قاجار

يكشنبه 12 آذر 1396 ساعت 13:42
چاپ

تئاتر کبوتری ناگهان با موضوع زنان قاجار توسط کانون تئاتر معاونت فرهنگی و اجتماعی در روز شنبه 25 آذر 1396 از ساعت 15:30 الی 16:30 در سالن حورا و  چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت 17:30 الی 18:30  در سالن دکتر تورانی اجرا خواهد شد.