سازمان بین المللی استاندارد و تدوین استاندارد های بین المللی ISO

يكشنبه 26 آذر 1396 ساعت 09:44
چاپ

انجمن علمی دانشجویی استاندارد معاونت فرهنگی و اجتماعی دوره ی آموزشی تحت عنوان سازمان بین المللی استاندارد و تدوین استاندارد های بین المللی ISO را در تاریخ 9 دی 96 از ساعت 9:30 الی 12 در سالند دکتر تورانی برگزار می نماید.