نشست تفکر طراحی و شخصی سازی برند

چهارشنبه 06 دی 1396 ساعت 09:47
چاپ

انجمن علمی دانشجویی ارتباط تصویری معاونت فرهنگی و اجتماعی نشست  تفکر طراحی و شخصی سازی برند را در 8 اسفند 1396  در ساعت 14 الی 17 به صورت رایگان در سالن دکتر تورانی برگزا ر خواهد کرد.