چاپ

بخش ارتباط با صنعت معاونت فرهنگي ـ اجتماعی اقدام به معرفي دانشجويان رشته‎هاي مختلف به مراكز صنعتي و غيرصنعتي جهت گذراندن دوره كارآموزي غیرموظف كرده است. شايان ذكر است كه از سال 85 تا سال 90، تعداد 795 دانشجو به منظور آشنايي با فعاليت‎هاي عملي در زمينه‎هاي تخصصي و تحصيلي خود و ايجاد زمينة اشتغال پس از فارغ‎التحصيلي،  به مراکز مختلف معرفی گردیده‎اند.