اسناد راهبردی فرهنگی

چاپ

 

    سند برنامه راهبردی فرهنگی-اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

   سند چشم انداز و اهداف کلان دانشگاه الزهراس

 

 

   پیش نویس برنامه راهبردی معاونت فرهنگی- اجتماعی دانشگاه الزهراس - مرحله اول و دوم:

 

  پیش نویس برنامه راهبردی معاونت فرهنگی- اجتماعی دانشگاه الزهراسمرحله اول

 

  پیش نویس برنامه راهبردی معاونت فرهنگی- اجتماعی دانشگاه الزهراس - مرحله دوم