شوراها وکمیته ها

چاپ

 

ردیف

عنوان شورا / کمیته رئیس شورا

          مستندات             

1

شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه

رئیس دانشگاه بر اساس آئین نامه وزارتی                     
2 هیات نظارت بر تشکل های اسلامی رئیس دانشگاه بر اساس آئین نامه وزارتی
3 هیات نظارت بر کرسیهای آزاد اندیشی رئیس دانشگاه بر اساس آئین نامه وزارتی
4 شورای تخصصی-‌ فرهنگی دانشگاه رئیس دانشگاه بر اساس آئین نامه وزارتی
5 کمیسیون ماده یک ارتقاءاسا تید معاون فرهنگی بر اساس آئین نامه وزارتی
6 کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی معاون فرهنگی بر اساس آئین نامه وزارتی
7 شورای نظارت بر انجمن های علمی، دانشجویی معاون فرهنگی بر اساس آئین نامه وزارتی
8 شورای نظارت بر کانون های فرهنگی-هنری معاون فرهنگی بر اساس آئین نامه وزارتی
9

کمیته صیانت از حجاب و عفاف

رئیس دانشگاه داخلی ---------
10

شورای فرهنگی خوابگاه

مدیر فرهنگی داخلی ---------
11

شورای نشست فرهنگی

معاون فرهنگی داخلی ---------
12

شورای اساتید مشاور انجمن‌های علمی، دانشجویی

معاون فرهنگی داخلی ---------
13

شورای اساتید مشاور کانون‌های فرهنگی

معاون فرهنگی داخلی ---------

 

 

 

 

فرایند تشکیل جلسات شورای تخصصی فرهنگی دانشگاه 

 

فرایند عضویت در شورای تعامل دانشجو ودانشگاه

 

فرایند عضویت در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی