چاپ

 

آیین نامه ها

 آئین نامه شورای فرهنگی خوابگاه دانشگاه الزهرا(س)

شیوه نامه اجرایی اردوهای دانشجویی دانشگاه الزهرا(س)

آیین نامه شرکت در جمعه بازار خوابگاهی

آئين نامه حفظ حدود آداب اسلامي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

سند دانشگاه اسلامي ، اصول حاكم بر دانشگاه اسلامي

اولويت هاي معاونت فرهنگي واجتماعي

آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري

آيين نامه تشكيل بسيج اساتيد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور

آيين نامه انجمن ها و اتحاديه هاي علمي دانشجويي

آيين نامه كانون هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

دستورالعمل سفرهاي دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

آيين نامه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی - مصّوبه سال 1393

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺸﺮﯾﺎت داﻧﺸﮕﺎهﯽ

شیوه‌نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته‌های ناظر و شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی

آيين نامه تشكل هاي اسلامي دانشگاهيان

آيين نامه اتحاديه تشكل هاي اسلامي دانشگاهيان

آيين نامه اجرايي قانون تشكيل، تقويت و توسعه بسيج دانشجويي

آيين نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی

پيش نويس دستورالعمل "  آيين جشن دانش آموختگي"

دستورالعمل اجرايي آيين نامه اتحاديه تشکلهای اسلامي دانشگاهيان

آئين نامه شوراي تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه

قانون مديريت خدمات كشوري

قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم

اهم برنامه هاي پيشنهادي وزير علوم به مجلس شوراي اسلامي