چاپ

 

فرم ها

فرم درخواست برگزاری فعالیت  فرهنگی

( فرم شماره 2)

  

فرم مشخصات کمیسیون ماده یک ارتقاء اساتید  

   
فرم مجوز برگزاری مراسم ویژه تشکل های سیاسی دانشجویی   
فرم مخصوص مجوز برگزاری اردو، سفر، بازدید و...  
فرم تعهد نامه اردواردو، سفر، بازدید و...
 (مخصوص دانشجو)
 
فرم اسامی شركت کنندگان در اردو، سفر، بازدید و...  
فرم بیمه شرکت کنندگان در اردو، سفر، بازدید و...  

فرم نظرسنجی از شرکت کنندگان در اردو، سفر، بازدید و...

  

فرم گزارش اجمالی  اردو، سفر، بازدید و...

  
فرم عضویت انجمن های علمی ـ دانشجویی   
فرم درخواست مجوز انتشار نشریات دانشگاهی  
فرم اعلام نظر کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی  
فرم اعلام شکایت از نشریات دانشگاهی  
فرم استعلام آموزشی و انضباطی صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیر نشریات دانشگاهی

 

فرم مجوز برگزاری مراسم  هاي  ويژه  تشكل هاي سياسي  
پیش نویس طرح  فعالیتهای فرهنگی ( فرم شماره 1)