چاپ

بخش نظارت و ارزیابی در تاریخ 11 اسفند ماه 1389 بنا به درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در معاونت فرهنگی‎ـ‎‎اجتماعی تاسیس گردید . وظایف این بخش ارائه گزارش، تکمیل پرتال فرهنگی، رابط دفتر نظارت و ارزیابی فرهنگی واجتماعی با دانشگاه، پی‎گیری سیاست‌های نظارتی و ارزیابی و سایر امور محوله در این حوزه می‌باشد.