کانون غدیر

چاپ

این کانون در تاریخ 6 آبان ماه 1392 در یک برنامه رسمی به نام جشن غدیر افتتاح گردید.