کانون مهدویت

چاپ

برای سلامتی آقا امام زمان و تعجیل در فرجش صلوات

این کانون در تاریخ نهم اسفند ماه سال 1390 تحت نظارت معاونت فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاه الزهرا(س) و بنابر نیاز جامعه دانشگاهی الزهرا(س) به شناخت وآگاهی در زمینه فرهنگ مهدویت با حدود 25 نفر عضو عمومی تشکیل گردید.

هدف کلی کانون :

تلاش در جهت زمینه سازی فرهنگی ظهور آقا امام عصر (عج)

اهداف جزئی کانون :

برنامه های کانون :