چاپ

ارتقاء مرتبه اعضاي محترم هيأت علمي


معاون فرهنگي اجتماعي دانشگاه به عنوان دبير کميسيون تخصصي ماده 1 (فرهنگي ـ تربيتي ـ اجتماعي) به همراه ديگر اعضاي محترم اين کميسيون عهده‎دار ارزيابي مدارک و مستندات مربوطه مي‎باشد. شايان ذکر است امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت‎هاي فرهنگي ـ تربيتي ـ اجتماعي اعضاي هيأت علمي براساس جدول شماره‎(1 مندرج در «آيين‎نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسه‎هاي آموزشي و پژوهشي» مصوب 14/10/89 بررسي و محاسبه مي‎گردد.

 

فرم نظرسنجی اساتید

 
لیست مدارک مورد نیاز جهت ارتقاء اساتید                            
راهنمای تکمیل فرمهای ارتقاء اساتید                                                        
فرمهای ارتقاء اساتید  
فرم مشخصات اساتید( فرم شماره 4)
نمونه ای از جدول امتیازات فرهنگی