فرم های فرهنگی
  فرم درخواست برگزاری فعالیت فرهنگی ( فرم شماره 2)
 
 فرم عضویت در انجمن های علمی دانشجویی
 

 فرم گزارش ارسالی فعالیت فرهنگی و اجتماعی جهت درج در سایت
  
 فرم درخواست برگزاری کرسی آزاد اندیشی
  
 
  فرم مخصوص مجوز برگزاری اردو، سفر، بازدید و...
 
  فرم تعهد نامه انصراف از ادامه اردو، سفر، بازدید و... (مخصوص دانشجو)
 
  فرم قوانین و مقررات شرکت کنندگان اردوی فرهنگی
 
  فرم اسامی شرکت کنندگان در اردو، سفر، بازدید و...
 
  فرم بیمه شرکت کنندگان در اردو، سفر، بازدید و...
 
  فرم نظرسنجی از شرکت کنندگان در اردو، سفر، بازدید و...
 
  فرم گزارش اجمالی اردو، سفر، بازدید و...
 
 
  
 
  فرم درخواست مجوز انتشار نشریات دانشگاهی
 
 
 
 
 
 
 


  
 
 
 
  
  
  
  
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/31
تعداد بازدید:
457
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.