فصلنامه سرزمين فرهنگ
نام نشريه : سرزمين فرهنگ
صاحب امتياز : معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه الزهرا(س)
مدير مسئول: فاطمه فراهاني
سردبير: فاطمه خشامن
سابقه نشريه :فعاليت خود را از پاييز 1396 تحت عنوان فصلنامه آغاز كرده است.
بازه زماني انتشار: فصلنامه

اهداف:
♦ ارتقاي فرهنگ ايراني ـ اسلامي
♦ معرفي دانشگاه به عنوان قطب مهم آموزه هاي فرهنگي
♦ تاثير فرهنگ و آموزه هاي آن بر بانوان به عنوان هسته اصلي انتقال فرهنگ در خانواده ها
♦ در نظر داشتن جايگاه اجتماعي دانشجويان و تاثير گذاري آنان بر فرهنگ جامعه
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/15
تعداد بازدید:
103
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.