گاهنامه حوا


نام نشریه :حوا

صاحب امتیاز:انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا س
مدیر مسئول:مرضیه انبری
سردبیر:فاطمه فاضلی نیک
سابقه انتشار: 1396
بازه زمانی انتشار :گاهنامه

اهداف:
بررسی علمی مسائل ونیازها حوزه زنان بارویکرد جامعه شناختی ، حقوقی و روان شناختی
تحلیل رخداد های اجتماعی مرتبط با حوزه زنان
رفع شبهات فقهی وحقوقی درحوزه ی زنان وخانواده
بررسی وشناسایی مطالبات زنان درسطح بین الملل،منطقه وداخلی
آشنایی دانشجویان با رسانه های موجود درحوزه ی زنان اعم از کتاب،سینما وفضای مجازی
معرفی پایان نامه ها و مقالات جدید در حوزه ی زنان وخانواده
بررسی قوانین موجود در قانون اساسی،قانون مدنی ،قانون مجازات های اسلامی وقانون حمایت ازخانواده درحوزه ی زنان وخانواده و تبیین نیازها و خلل های قانونی
بررسی و تبیین وتشریح سیرتاریخی فعالیت زنان درسطح بین المللی، منطقه وداخلی
ارائه الگوی بانوی تراز مسلمان اندیشمند باتکیه برارزش های ملی و مذهبی با معرفی بانوان نمونه درحوزه های مختل
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/19
تعداد بازدید:
106
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.