فصلنامه میکروس


نام نشریه : میکروس

صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا(س)
مدیر مسئول: فاطمه بردبار
سردبیر: نیلوفر عطایی شرفی
سابقه انتشار: 4 سال
بازه انتشار: فصلنامه

اهداف:
انتشار مقالات علمی و فرهنگی در زمینه دانش زیست شناسی
آشنایی و تقویت دانشجویان با مهارت های آزمایشگاهی
مصاحبه با اساتید برجسته و بهره مندی دانشجویان از تجربیات آنها
معرفی کتاب در زمینه شناسی کاربردی
ذکر خبرهای علمی دنیای زیست شناسی
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/19
تعداد بازدید:
95
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان معاونت فرهنگي، معاونت فرهنگي و اجتماعي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.