۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد
پوسترهای برنامه ها
اخبار ویژه /
اخبار تصویری
جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398
1398/04/22
 • جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398
  جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398
 • جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398
  جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398
 • جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398
  جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398
 • جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398
  جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398
 • جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398
  جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398
 • جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398
  جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398
 • جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398
  جشن بزرگ دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) 1398
دانشگاه الزهرا
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی
کدپستی :
1993893973
تلفن : 982188213547+    982185692496+ فاکس : 982188213547 +
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.